Podmienky

Podmienky zúčastnenie sa Denného plaveckého tábora DORY

Poskytovateľom je Denný plavecký tábor DORY. Objednávateľom je záujemca o tábor. Objednávateľ sa prihlasuje do tábora vyplnením záväznej elektronickej prihlášky a následným zaplatením zálohy, vo výške stanovenej poskytovateľom tábora, prevodom, prípadne vkladom na účet, s prideleným variabilným symbolom. Zaplatením zálohy objednávateľ prejavuje záujem o miesto vo zvolenom turnuse. Prideľovanie miest do kurzov je výhradne v kompetencii poskytovateľa tábora. V prípade, že poskytovateľ tábora nezaradí objednávateľa v ňom zvolenom turnuse, má objednávateľ nárok na vrátenie celej zaplatenej zálohy, prípadne môže počkať na začiatok iného turnusu v neskoršom termíne. Objednávateľ je povinný pred začiatkom turnusu  zaplatiť stanovenú cenu kurzu. Ak je objednávateľ v omeškaní s platbou po začiatku turnusu, má poskytovateľ tábora nárok obsadiť jeho miesto ďalším záujemcom, pričom poskytovateľovi tábora týmto nezaniká nárok na storno poplatok v plnej výške. V prípade, že objednávateľ zaplatí zálohu alebo celú cenu tábora a rozhodne sa tábora nezúčastniť, bude mu vrátená zaplatená cena s odrátaním príslušného storno poplatku.

 

Storno poplatky

pri odhlásení z kurzu 7 a viac dní pred začiatkom kurzu 0 euro1-6 dní pred začiatkom kurzu 40 euroV deň začiatku kurzu, prípadne bez ohlásenia alebo počas kurzu 100% z ceny tábora

 

Pred začatím tábora je účastník tábora povinný predložiť čestné prehlásenie rodiča  o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade, že účastník tábora takéto potvrdenie nepredloží, nesie zodpovednosť za zdravotný stav dieťaťa on. Účastník tábora je povinný okamžite informovať poskytovateľa kurzu v prípade zistenia závažného ochorenia, ktoré by mohlo ohroziť zdravie jeho dieťaťa prípadne deti ostatných účastníkov tábora.

 

Poskytovateľ denného tábora zabezpečí počas tábora fotografovanie prípadne natáčanie detí. Tieto fotografie budú bezplatne sprístupnené účastníkom. Prihlásením sa do kurzu dáva účastník kurzu povolenie na fotografovanie a natáčanie seba a svojho dieťaťa na video a na použitie týchto fotografií a videí poskytovateľom kurzu na propagačné účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Účastník kurzu, môže tieto fotografie použiť ľubovoľným spôsobom okrem propagovania konkurenčných firiem.

 

 Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ denného tábora spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v registračnom formulári a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ denného tábora sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi záujemca o tábor zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemca o tábor udeľuje poskytovateľovi kurzu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže záujemca o tábor, prípadne účastník tábora odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.